Nocny Marek – Co byś zrobił gdyby…

Nocny Marek – Co byś zrobił gdyby…

wpis w: audycje, Nocna Jazda | 6

Jak zmieniamy się gdy spotykają nas ekstremalne sytuacje, przełomowe wydarzenia, albo dowiadujemy się, że cierpimy na śmiertelną chorobę?

6 Odpowiedzi

 1. Ekstremalne sytuacje?Proszę bardzo .Takim językiem pisze się ustawę o GMO.Jest to język który decyduję o naszym życiu na tej łez planecie.
  Język w naszym biotopie jest potężna bronią,niedocenianą zazwyczaj.Cel …zagadać na śmierć.
  Istnieje miliony radyj na świecie.Jednym z Nich jest „Nocne Radio”

  ,,Art. 41a. Wprowadzenie do obrotu nie wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 41, jeżeli decyzję w tej sprawie wydała Komisja Europejska, w tym na podstawie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy albo państwo członkowskie Unii Europejskiej inne niż Rzeczpospolita Polska, zgodnie z przepisami wdrażającymi część C dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG.” bezpieczeństwie środowiska – rozumie się przez to brak wpływu na obniżenie występowania ilościowego osobników gatunków pasożytniczych i drapieżnych, mogących przyczynić się do regulacji występowania ilościowego organizmów szkodliwych dla produkcji roślinnej i zwierzęcej w warunkach naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków określonych w dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 98, z późn. zm.) i dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.), zwanej dalej ,,dyrektywą 92/43/EWG”, oraz brak wpływu na funkcjonowanie siedlisk wymienionych w dyrektywie 92/43/EWG.”; 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o inspekcji ochrony środowiska, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz ustawę z dnia 3 paździemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach…………itd itp

 2. zostaw koment
  bo
  biały kwadrat
  bo sarna
  wodę pije
  obmyj twarz
  bo czarny kwadrat
  oddycha
  bo nieuwaga
  gdy bzy kwitną
  i cień się rozwidla
  w mroku
  widzisz?
  motywacja i surowy tulipan
  nawołuje i szepcze
  zostaw komenta
  w ekstremalnej
  bieli
  bo
  ….a łzy?

 3. nie szukam
  ale
  byłem dzisiaj
  w markecie
  stalowym

  ach
  jabłka leżały po 2 złote
  i ta cisza
  gdy moje usta smakują
  Alban Berg – Violin Concerto
  To the Memory of an Angel
  w sześcianie białym
  na
  you tube

  po prawej
  pomarańcze
  chłodne
  a dalej ryby
  z oceanu
  wyrwane

 4. …co byś zrobił
  patrząc na liść
  w krainie bez drzew

  co byś zrobił
  jak byś był jak kot
  mruczałbyś?

  a co zrobiłbyś
  gdyby to przedostatni
  poranek Twój był
  a padałoby
  .. a parasol Ci znikł
  co zrobiłbyś?

 5. 1:12:15 Oto przykład, że aby przeżyć, można sobie samemu odciąć rękę. „Aron Lee Ralston (ur. 27 października 1975 w Indianapolis) – amerykański wspinacz, który zwrócił na siebie uwagę światowej opinii publicznej w maju 2003, kiedy został zmuszony do amputacji własnego przedramienia za pomocą scyzoryka w celu uwolnienia się spod głazu, który podczas wspinaczki w Utah przygniótł mu rękę.”
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Aron_Ralston

 6. hahahahahah Etam i jego szczoteczka z zarostu łonowego hahahahahah może to jest sposób na wyjście z bezrobocia

Zostaw Komentarz